พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รมช.กห./หน.ผทพ.ของรัฐบาล ร่วมคณะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รมช.กห./หน.ผทพ.ของรัฐบาล ร่วมคณะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 น.) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประธาน คปต.) เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ
ห้องประชุม กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ในการนี้ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้ร่วมคณะเดินทางตรวจราชการ และร่วมประชุมพร้อมผู้แทนพิเศษของรัฐบาลทั้ง 13 ท่าน ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบความปลอดภัยในพื้นที่ และและการติดตามความก้าวหน้าโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้รับทราบถึงมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมให้หน่วยเกี่ยวข้องเร่งรัดการบูรณาการระบบกล้อง CCTV พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่าย CCTV จากอำเภอมายังจังหวัด และ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และติดตามการก่อเหตุ นอกจากนั้นยังเห็นว่าภาครัฐและประชาชนต้องสร้างความร่วมมือในการดูแลรักษาความปลอดภัยต่อไป แต่จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบประวัติ และพฤติกรรม พร้อมกับการประเมินผลการทำงานของบุคคลที่จะเข้ามาทำงานในส่วนต่างๆ


ในส่วนความก้าวหน้าของโครงการเมืองต้นแบบ ฯ ซึ่งมี ศอ.บต.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ขณะนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนปี ๒๕๖๐ ประมาณ ๒๔ ล้านบาท และจะทำแผนการดำเนินงานขอรับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๑ รองรับเป้าหมายส่วนที่เหลือจากปี ๒๕๖๐ ต่อไป โดยโครงการนี้มุ่งการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานที่สามารถเชื่อมต่อได้ทุกภาคส่วน และร่วมกันพัฒนาตามแนวทาง “ห่วงโซ่คุณค่า” (Value of Chain) เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ไม่ว่าจะเป็นงานด้านความมั่นคง หรือด้านการพัฒนา สิ่งสำคัญอย่างมากในการทำงาน คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะสิ่งนี้จะสะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ซึ่งรัฐจำเป็นต้องตอบสนองและให้การสนับสนุนต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com