ชาวสวนปาล์มกระบี่ คว้าที่ 1 เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ กระทรวงเกษตรฯประกาศให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

ชาวสวนปาล์มกระบี่ คว้าที่ 1 เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ กระทรวงเกษตรฯประกาศให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ เกษตรกรทำสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ อยู่บ้านเลขที่ 33/2 ม. 5 ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2560 ในสาขาอาชีพทำสวน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นในสาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนด เป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชนได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางปฏิบัติ โดยดำเนินการคัดเลือกในประเภทเกษตรกรดีเด่น 16 สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่น 13 กลุ่ม และสหกรณ์ดีเด่น 7 สหกรณ์


สำหรับในประเภทเกษตรกรดีเด่นนั้น นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ เกษตรกรทำสวนปาล์มน้ำมัน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 33/2 ม. 5 ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศในสาขาอาชีพทำสวน ประจำปี 2560 และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ซึ่งจะได้เข้ารับพระราชทางโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง พร้อมกับเกษตรกรดีเด่นสาขาอื่นๆ
เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวอีกว่า นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ เป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้า มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการสวนปาล์มน้ำมันตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ การปฏิบัติดูแลรักษาสวน ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว มีการรวมกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มทำการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ และได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ของตนเองเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตปาล์มน้ำมันแก่เกษตรกรที่สนใจ นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนของเกษตรกรในคณะกรรมการต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศอีกด้วย


ภาพ/ข่าว/กระบี่
ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com