สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบฯ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบฯ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของประเทศไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 18 พ.ค.60 นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานในการประชุมปฎิบัติการ แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ของประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด รวมทั้งระดมความคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยราชการในภูมิภาคจังหวัดประจวบฯ ให้สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559 – 2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ


โดยนาย พิทยา คล้ายจำแลง(รักษาราชการแทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบฯฐานะฝ่ายเลขานุการฯ กล่าวว่า คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ได้กำหนดนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559 – 2564) ขึ้นภายใต้การบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ซึ่งมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ และประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของประเทศไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ระดับจังหวัดเป็นไปอย่างถูกต้อง มีเอกภาพเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สู่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com