งานมอบรางวัลโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน เทิดทูนเกียรติ”แม่ของแผ่นดิน” ครั้งที่๖ ประจำปีพุทธศักราช “๒๕๖๑

งานมอบรางวัลโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน เทิดทูนเกียรติ”แม่ของแผ่นดิน” ครั้งที่๖ ประจำปีพุทธศักราช “๒๕๖๑

 

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๕​สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา​ ณ.ห้องคอนแวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่กรุงเทพฯ​ โครงการเทิดพระเกียรติ องค์ราชัน เทิดทูนเกียรติ” แม่ของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาส มหามงคล พระชนมพรรษา ๑๒​ สิงหาคม ๒๕๖๑ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จัดงานประกาศ รางวัล เชิดชูเกียรติ คุณคนของแผ่นดิน ครั้งที่ ๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมี พลเอก​ ดร.กวี ประเคนรี​ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานมอบรางวัลแก่ น.ส.สุดาภรณ์ ผุดผาด​ ผู้จัดการภาคใต้บริษัทสายฝนสู่รากแก้วกรุ๊ป จำกัด.รางวัลสตรีต้นแบบ​ “นักธุรกิจดีเด่น” โดย ในการจัดงานครั้งนี้ มีรางวัล แม่ดีเด่นแห่งปี รางวัล ลูกตัวอย่างดีเด่น รางวัล แม่พิมพ์ต้นแบบ สาขาครูดีเด่น สาขา ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นสาขา ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น รางวัล สตรีต้นแบบ สาขา นักบริหารดีเด่น สาขา นักธุรกิจดีเด่น รางวัล เยาวชนต้นแบบ​

โดยมีวัตถุประสงค์ ถวายความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช และสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ได้รณรงค์ และส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป เกิดความปรองดองของคนในชาติ​ ประชาชนทั่วไป ได้ศึกษา พระบรมราโชวาท และพระราชดําริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙เพื่อน้อมนำเป็นแนวทาง เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลและนักพัฒนา ศักยภาพตนเอง อันจะเป็นแนวทางในการยึดถือ เป็นแบบอย่างดีงาม ควรแก่ปฏิบัติ ตามสู่การเป็นบุคคล แห่งการเรียนรู้สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ให้บังเกิด สัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ เทิดไท้แห่งราชวงศ์จักรี และ ในวโรกาส เฉลิมฉลอง พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม แม่ของแผ่นดิน