“คนเดินได้ รถวิ่งได้ พ่อค้าแม่ค้าขายของได้”

“คนเดินได้ รถวิ่งได้ พ่อค้าแม่ค้าขายของได้”
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์และเทศบาลนครนครสวรรค์ ขอความร่วมมือประชาชนจัดระเบียบทางเท้า และถนนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

วันจันทรที่ 6 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมเทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้องเรื่องการจัดระเบียบทางสาธารณะ
สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อวางแนวทางในการดำเนินงานจัดระเบียบทางสาธารณะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย มุ่งสู่การเป็นถนนสีขาวปลอดอบายมุข ปลอดอุบัติเหตุ และมีทัศนียภาพที่สวยงาม ตลอดจนประชาชนสามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ตามนโยบายภาครัฐ โดยเป็นการร่วมกันของจังหวัดนครสวรรค์ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์และเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งแนวทางในการจัดระเบียบ “คนเดินได้ รถวิ่งได้ พ่อค้าแม่ค้าขายของได้”
เบื้องต้นขอความร่วมมือประชาชน

1. ห้ามไม่ให้วางสิ่งของบนทางเท้านอกเขตและนอกช่วงเวลาอนุญาต
2. ห้ามไม่ให้วางวัสดุและสิ่งของกีดขวางพื้นผิวทางจราจร
3.ห้ามจำหน่าย และห้ามดื่มสุราในสถานที่สาธารณะ
4.บริเวณโดยรอบอุทยานสวรรค์ ให้จอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ในพื้นที่ช่องการจอดรถซึ่งมีสัญลักษณ์แต่ละประเภทแสดง

โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ ขอความร่วมมือให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป