ม.ราชภัฏอุบลฯ เสริมความรู้การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต และการบริหารจัดการ

ม.ราชภัฏอุบลฯ เสริมความรู้การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต และการบริหารจัดการ

……วันนี้ (๗ มีนาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี อาจารย์ไวกูณฐ์ ครองยุทธ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมกันนี้ นางสาวพรรณี ชารีแก้ว ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและจัดทำต้นทุนต่อหน่วยได้อย่างถูกต้อง รวมถึงความคุ้มค่าของการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต การอบรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากนางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีทั้งผู้บริการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละศูนย์ต้นทุน จำนวนกวา ๖๐ คน ณ ห้องประชุมโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ข้อมูลภาพ/ข่าว ทศพร ก้อนแก้ว ทีมข่าวการเมืองประจำจังหวัดอุบลราชธานี รายงาน