สภาอุตสาหกรรมสมุทรสาครวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมสมุทรสาครวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรม

เมื่อเวลา 09.00น.ของวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรม อาหารจำกัด ม.2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาครนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Water Forum) ครั้งที่ 1โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมโดยมีดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครพร้อมผู้แทนหน่วยงานภาครํฐภาคเอกชน และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


โดยทางด้านดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าสำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การใช้น้ำ นโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลาง 14 จังหวัด สำหรับนำมาประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งน้ำ ปัญหาและความต้องการการใช้น้ำของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำและตอบสนองความต้องการของแต่ละพื้นที่ได้อย่างตรงจุด และเป็นรูปธรรม รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐให้มีข้อมูลหรือมีแนวทางที่สามารถนำไปใช้ประกอบการวางนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมต่อไป ..

/ชูชาติ //ชุติมา ข่าวสมุทรสาคร

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com/