จ.ฉะเชิงเทราจัดฝึกอบรมเยาวชนรักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (มีคลิป)

จ.ฉะเชิงเทราจัดฝึกอบรมเยาวชนรักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่จะเป็นผู้นำทำกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่

วันนี้ (19 เม.ย.60) ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพลทหารราบที่ 11 อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ตามนโยบายของกรมการปกครอง ที่ให้จังหวัดและอำเภอ สำรวจ ค้นหาเยาวชนนอกสถานศึกษา ที่พัฒนาเป็นผู้นำหรือแนวร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ที่มีอายุ 15 – 25 ปี เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจและคัดเลือกเยาวชนอายุ 15 – 25 ปี ที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นผู้นำหรือเป็นแนวร่วมทำกิจกรรมต่างๆ

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตามเป้าหมายที่กรมการปกครองกำหนด รวมทั้งเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและหากิจกรรมการมีส่วนร่วมให้แก่เยาวชนอายุ 15 – 25 ปี ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาภาคปกติ หรือกลุ่มว่างงาน หรือเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอต่างๆ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว ชุมชนได้ตระหนักรู้ถึงปัญหายาเสพติดเพื่อลดและป้องกันผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ โดยการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทางานของอำเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการนำเยาวชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) มาช่วยเหลืองานทางราชการต่อไป

***********************

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com/