การประชุม RadioAsia 2017 Conference

การประชุม RadioAsia 2017 Conference เป็นการประชุมประจำปีด้านวิทยุกระจายเสียงในระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก สมาชิก ABU หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุม เป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิทยาการ เทคโนโลยีด้านวิทยุกระจายเสียงและการสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ

การประชุม RadioAsia 2017 Conference เป็นการประชุมประจำปีด้านวิทยุกระจายเสียงในระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก สมาชิก ABU หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุม เป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิทยาการ เทคโนโลยีด้านวิทยุกระจายเสียงและการสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ รูปแบบงานประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการประชุม (Conference) มีการอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรสื่อชั้นนำ มีสมาชิก ABU ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชนจากต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานและผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงในประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมการจัดประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสการเสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ของไทยในฐานะสมาชิก ABU เป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการกระจายเสียงของประเทศไทย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมและความก้าวหน้าด้านวิทยุกระจายเสียงที่วิทยากรจะนำเสนอ ซึ่งจะช่วยสร้างความตื่นตัวให้กับวงการสื่อสารมวลชน นำไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์ความรู้สื่อสารมวลชนในภูมิภาครวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสาร มวลชน มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งไทย-ต่างประเทศ ประมาณ ๒๕๐ คน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุม เช่น

 


๑. หน่วยงานในประเทศไทย หน่วยงานด้านสื่อสารมวลชนภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา
๒. องค์การต่างประเทศที่เป็นสมาชิก ABU และหน่วยงานพันธมิตร โดยมี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยมีประเทศต่างๆ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เช่น มองโกเลีย สิงค์โปร์ เยอรมนี บังคลาเทศ เนปาล จอร์แดน ออสเตรเลีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น และไทย เป็นต้น ***** สำหรับความเป็นมาของการประชุม Radio Asia Conference เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 2005 ( พ.ศ2548) ด้วยความร่วมมือระหว่างสหภาพวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชีย – แปซิฟิก (Asia-Pacific Broadcasting Union: ABU) ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสารแห่งเอเชีย (Asian Media Information and Communications Centre: AMIC) และหน่วยบริการนิทรรศการสิงคโปร์ (Singapore Exhibition Services: SES) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักสื่อสารมวลชนในแวดวงวิทยุจากทั่วโลก ซึ่งยังไม่เคยมีการจัดการประชุมในลักษณะนี้มาก่อน ต่อมาในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553 ) ทีมผู้จัดงานได้ริเริ่มแนวคิดหมุนเวียนจัดการประชุมไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเพื่อขยายขอบข่ายความร่วมมือในการประชุม การประชุม RadioAsia 2010 Conference จึงเป็นการประชุมครั้งแรก ที่จัดนอกประเทศสิงคโปร์ โดยจัดขึ้น ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย *****
***** โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม Radio Asia Conference 2017 เวทีแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนนวัตกรรม มุมมองใหม่จากนักวิทยุของประเทศ ในเอเชีย – แปซิฟิก โดยกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสหภาพวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชีย – แปซิฟิก เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Radio Asia 2017 ระหว่าง วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ สำหรับรูปแบบการจัดประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมอภิปรายในหัวข้อต่างๆ เช่น ทักษะการเขียนบทโฆษณาที่ดีเพื่อเพิ่มกำไร จากการโฆษณาทางวิทยุ การสร้างความเชื่อมโยงเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกมีส่วนร่วมหรือคล้อยตาม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากทั้งประเทศในยุโรปและเอเชีย

 


***** คาดว่าการจัดประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างสรรค์เสน่ห์แก่โลกวิทยุกระจายเสียง ซึ่งจะเป็นเวทีแห่งการสร้างสรรค์งานวิทยุ ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนนวัตกรรมและมุมมองใหม่ จากผู้บริหารและนักวิทยุของประเทศในเอเชีย – แปซิฟิก รวมทั้งพบกับนักจัดรายการ ดีเจชื่อดัง คลื่นอสมท กรีนเวฟ คูลเอฟเอ็ม จส 100 และ สวพ.91 จัดโดย กรมประชาสัมพันธ์ สหภาพวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชีย – แปซิฟิก ด้วยความร่วมมือจากสถานีวิทยุ อสมท. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
***** วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม Radio Asia 2017 Conference หัวข้อ “การสร้างสรรค์งานวิทยุด้วยใจ” (Creating Radio with Passion : Looking into The World of Radio) ระหว่าง วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ ฯ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า“วิทยุยังคงเป็นสื่อที่มีความสำคัญกับประชาชนและผู้ฟัง จากบทพิสูจน์เหตุการณ์ที่ผ่านมา ทั้งเหตุภัยพิบัติ หรือ การให้ข้อมูลด้านการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการ ปฏิรูปประเทศ สื่อวิทยุก็มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐบาลและภาครัฐ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญของประเทศ แม้ว่าในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สื่อวิทยุต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเทคโนโลยีสื่อใหม่เข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตผู้คนมากขึ้น ขณะที่ประเทศไทย กำลังพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารให้แก่ประชาชน โดยการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุม 40,000 หมู่บ้าน รวมทั้งยังนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาให้เป็นประเทศไทย Thailand 4.0 ต่อไป // สวัสดี

***** จีระสุข ชินะโชติ : รายงาน :
26 เมษายน 2560

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com