นครสวรรค์ มอบบ้านให้ผู้ยากไร้

นครสวรรค์ มอบบ้านให้ผู้ยากไร้

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560
-เวลา 08.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวข้อง ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอเก้าเลี้ยว ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกเหล่ากาชาด ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ ใิห้แก่นางโกย ศิลปะโน บ้านเลขที่ 251 หมู่ที่ 2 ตำบลมหาโพธิ ซึ่ง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 100,000 บาท โดยการก่อสร้างได้เสร็จสิ้นและทำพิธีส่งมอบในครั้งนี้
-จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะ ได้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและช่วยเหลือเบื้องต้นโดยมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินสนับสนุนแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนมีปัญหาทางสุขภาพและรายได้ จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่
1. นางสาวสุเพ็ญทิพย์ แก้วบุตรอายุ 19 ปี บ้านเลขที่ 81/2 หมู่ที่ 1 ตำบลมหาโพธิ ซึ่งมีความพิการทางสติปัญญา ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ พูดไม่ได้และไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้
อาศัเพราะมีประโยชน์ในกรณีประสบอุบัติเหตุขึ้น
ตา เป็นผู้มีรายได้น้อยไม่เพียงพอแก่การดำรงชีวิต
2. นางสาวสายบัว แสงหิรัญ อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 4 ตำบลเก้าเลี้ยว ซึ่งมีความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมายและป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นอัมพาตนอนติดเตียง มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ


-ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ เยี่ยมเยียนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมจัดทำและมอบบัตรประจำตัวประชาชน ให้ผู้ป่วยติดเตียงราย นางสนอง ไกรศรี อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 162 / 10 หมู่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว
-เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดนครสวรรค์ทุกส่วน ร่วมกัน ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ตำบลเก้าเลี้ยว โดยการนำบริการตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานในระดับจังหวัด ยไปให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดภาระเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย การเดินทาง อำนวยความสะดวก รวมถึงการรับฟังปัญาความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปแก้ไข ให้ความช่วยเหลือ ตรงกับความต้องการ ต่อไป พร้อมกับมอบเงินทุนอุปการะแก่เด็กแรกเกิด จำนวน 10 ทุนๆละ 1,000 บาท เงินทุนแก่นักเรียนยากจน จำนวน 5 ทุนๆละ 1,000 บาท และถุงธารน้ำใจ เครื่องสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น แก่ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ จำนวน 150 ชุด
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลมหาโพธิ ชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานให้กับข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมขอให้ทุกคนได้ร่วมกันปกป้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักสำคัญของชาติ ปฎิบัติตนตามระเบียบกฎหมาย และนำหลักคำสอน พระบรมราโชวาทและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และหลักธรรมในพุทธศาสนา คือหลัก ศีล 5 ไปยึดถือปฎิบัติในการทำงาน การดำเนินชีวิต พร้อมกับขอให้พี่น้องประชาชนเก็บกักน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งนี้ การระมัดระวังสุนัขและฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้า
รวมถึงความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยขอให้ทุกคนปฎิบัติกฎจราจร การสวมหมวกนิรภัยเวลาขับขี่รถจักรยานยนต์ คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่รถยนต์ และอย่าละเลยการต่อทะเบียนรถ การเสียภาษี การทำประกันภัยภาคสมัครใจ เพราะมีประโยชน์ในกรณีประสบอุบัติเหตุขึ้น


กณต ทาทิพย์ รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com