ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา (มีคลิป)

ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ

วันนี้ ( 27 เมษายน 60) ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา พันตำรวจโทพงศ์อินทร์ อินทรขาว ผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการให้บริการ จากหน่วยงานของรัฐ โดยมีนายสุวัฒน์ เกตุประยูร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา และ คณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรายงานถึงผลการดำเนินงานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก
พันตำรวจโทพงศ์อินทร์ อินทรขาว ผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก หรือ Government Easy Contact Center ชื่อย่อว่า GECC เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ สำหรับการจัดทำเกณฑ์ศูนย์ราชการสะดวก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ราชการสะดวกมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางที่เป็นบรรทัดฐานในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวกที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวกที่นำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ


สำหรับรูปแบบการบริการของศูนย์ราชการสะดวก เป็นการบริการที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ราชการ โดยอาจจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวกขึ้นมาใหม่ หรือพัฒนาการบริการของศูนย์บริการประชาชนที่ทุกหน่วยงานมีการจัดตั้งไว้อยู่แล้ว เช่น ศูนย์บริการร่วมกระทรวง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น โดยการเพิ่มคุณลักษณะของศูนย์ราชการสะดวกในการให้ประชาชนที่ไปขอรับบริการจากรัฐได้รับความสะดวกมากขึ้น ซึ่งคุณลักษณะของศูนย์ราชการสะดวกมีดังนี้ เป็นการบริการที่ให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อราชการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้รับบริการที่มาติดต่อครั้งแรก , เป็นการบริการที่สนับสนุนให้การติดต่อราชการมีความง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนในการขอรับบริการ เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารของทุกหน่วยงานทั้งที่อยู่ในสังกัดเดียวกันและหรือต่างสังกัดได้ การประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ การสร้างแนวปฏิบัติในการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้บริการมีจิตสาธารณ จิตบริการ การมีช่องทางขอรับบริการที่หลากหลาย การมีแบบฟอร์มต่างๆ ที่ไม่ยุ่งยากและมากเกินไป รวมถึงเป็นการบริการที่สามารถพัฒนาไปสู่การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:oss) ณ จุดเดียวได้ และเป็นการบริการที่สามารถจัดชุดเฉพาะกิจลงไปในพื้นที่ทีมีปัญหาได้


***********************

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com