สระบุรี-ติดตามโครงการประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน (มีคลิป)

สระบุรี-ติดตามโครงการประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน

วันนี้1พฤษภาคม2560 นาย บัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผูุ้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมอบ ดร. ชรัสบุญณสะ เป็นประธาน ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ”ประชารัฐสระบุรี”/ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องฟื้นฟูสมรรถภาพ ขาดที่อยู่อาศัยที่แท้จริง
จังหวัดสระบุรีได้ร่วมกับทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน16แห่งมีอำเภอ13 อำเภอ เทศบาลเมืองสระบุรี เทศบาลเมืองพระพุทธบาท และเทศบาลเมืองทับกวาง
ส่วนสำนักงานพัฒนาสังคมอละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีร่วมกับสถ่นบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่แต่ละตำบลทั้งจังหวัดสระบุรี
และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สุงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องฟื้นฟูสมรรถภาพ


จากการติดตามผลการทำโครงการ”ประชารัฐสระบุรี”เพื่อช่วยเหลือประชาชนสรุปเป้าหมายจากศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสระบุรี ในส่วนอำเภอมี216 หลังแยกเป็นซ่อมจำนวน185หลังสร้างบ้าน31หลัง ซ่อมเสร็จในขณะนี้20หลังสร้างบ้านเสร็จขณะนี้3หลังอยู่ระหว่างดำเนินการ193 หลังส่วนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 108 หลังรอดำเนินการทางด้านพัฒนาสังคมฯและสถาบัน (พอช.)ที่รับผิดชอบ ซ่อมมี78หลังไม่มีการสร้างมีการดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว28หลังอยู่ระหว่างดำเนินการอีก50หลังและ อบจ.จังหวัดสระบุรีและสสจ.จังหวัดสระบุรี ซ่อมจำนวน157ไม่มีสร้างอยู่ระหว่างรอดำเนินการจำนวน157หลังรวมทุกหน่วยงานร่วมซ่อม420หลังซ่อมแล้วไปแล้ว48หลังการสร้างบ้านรวม31หลังสร้างเสร็จจำนวน3หลังขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ซ่อมและสร้างบ้านทั้งสิ้น 400 หลังคา ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดอย่างแน่นอน/

ภาพข่าวโดยดำรงค์ชื่นจินดา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com