สระบุรี – โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านยุติธรรม (มีคลิป)

สระบุรี – โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านยุติธรรม

วันนี้ 3 พ.ค. 60 นาย สรพงษ์ ตรีทนะ หัวหน้าศาลแขวงจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิด โครงการฯส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านยุติธรรม ด้วยเหตุดังกล่าวสำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้กำหนดให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศจัดทำโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้กฎหมายใหม่ที่สำคัญ ให้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภายในจังหวัดได้รับทราบ และสื่อสารให้หน่วยงานดังกล่าวได้ทราบถึงภารกิจและผลงานของศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้ระบบนิติธรรมรวมถึงการประชุมระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อพัฒนาเครือข่ายและประสานความร่วมมือด้านยุติธรรม รวมถึงการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการประสานงานร่วมกัน เพื่อให้การปฎิบัติงานร่วมกันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

/ภาพข่าวโดย ดำรงค์ ชื่นจินดา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com