คณะกรรมการติดตามประเมินผล ศอ.บต.รายงานผลการลงพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอ จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะกรรมการติดตามประเมินผล ศอ.บต.รายงานผลการลงพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ ห้องประชุม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผล โครงการของสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา จำนวน 10 คณะ ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยมีนายเถิงศักดิ์ ยกศิริ เป็นประธานในที่ประชุม และนายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ร่วมเป็นประธาน
โดยคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ ซึ่งติดตามโครงการของบัณฑิตอาสา โครงการพนม ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการตำบลสันติธรรม ซึ่งเป็นงานด้านความมั่นคง และการติดตามปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอ ของจังหวัดชายแดนภาคใต้


ซึ่ง คณะทำงานทั้ง 10 ชุด ได้นำเสนอปัญหาและความก้าวหน้าในโครงการของสำนักประสานนโยบายและสังคมจิตวิทยา ในเรื่องขอบัณฑิต ซึ่งรับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่จาก ศอ.บต. เดือนละ 7,500 บาท โดยคณะทำงานทั้ง 10 มีความเห็นว่า บัณฑิตอาสา ทำงานหนัก เพราะเป็นตัวแทนของหน่วยงานราชการในพื้นที่ทั้งหมด แต่ได้รับค่าตอบแทนน้อย และบัณฑิตอาสา ขอให้ ศอ.บต. พิจารณา ค่าตอบแทนให้มากกว่าเดิม หรืออาจจะเพิ่มในเรื่องของ สวัสดิการ เช่น การประกันสังคม เบี้ยเสี่ยงภัย หรือ เงินเพิ่มในส่วนของ การ สื่อสาร และอื่นๆ


ในส่วนของโครงการพนม ซึ่ง ศอ.บต. สนับสนุนเงินให้หมู่บ้านละ 120,000 บาทนั้น จากการติดตามและประเมินผลของคณะทำงานฯ พบว่า ส่วนใหญ่โครงการที่ทำ มีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นมติร่วมกันว่าจะทำเงินไปพัฒนาอาชีพ ในด้านไหน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ ทำการเกษตร และ เลี้ยงสัตว์ ซึ่งหลายโครงการเห็นว่า ต้องมีการปรับปรุง ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และให้มีหน่วยงานในอำเภอที่เกี่ยวข้องติดตามเพื่อแนะนำ
สำหรับโครงการ ตำบลสันติธรรม ซึ่ง ศอ.บต.ให้งบประมาณ สนับสนุนในด้านความมั่นคง ตำบลละ 1,000,000 บาท นั้น จากการลงพื้นที่ของคณะทำงานฯ พบว่าทุกตำบล ได้นำงบประมาณดำเนินการในเรื่องการฝึกอบรม ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน ตำบล เพื่อความมั่นคง ความปลอดภัยในพื้นที่


ในขณะที่ ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องการให้ ศอ.บต. สนับสนุนมนเรื่องของ กล้องวงจรปิด โดยให้เหตุผลว่า สามารถที่จะ ติดตาม ตรวจจับ ผู้ที่เข้ามาก่อความไม่สงบได้ และต้องการติดตั้งแสงสว่าง เพราะที่ผ่านมา พื้นที่ ซึ่งมีไฟฟ้า ส่องสว่างเพียงพอ ผู้ก่อเหตุจะไม่เข้ามาก่อเหตุ รวมทั้งของให้ ศอ.บต.ปรับวิธีการจ่ายงยอุดหนุนให้เป็นธรรม เนื่องจากบางตำบลมีเพียง 8 หมู่บ้าน แต่บางตำบลมีถึง 14 หมู่บ้าน แต่ได้รับการอุดหนุน ตำบลละ 1 ล้านบาทเท่ากัน ทำให้การแก้ปัญหาไม่ทั่วถึงและที่คณะติดตาม และประเมินผล”ทั้ง 10 คณะ ได้รับข้อมูลจาก บัณฑิตอาสา และจากผู้นำท้องที่ และฝ่ายปกครองของแต่ละอำเภอ คือเรื่องยาเสพติด ที่ยังมีการระบาดในพื้นที่ โดยมีแต่เพิ่มขึ้น จนกลายเป็นปัญหาของทุกพื้นที่


โดยมีการสรุปว่า 1 กฎหมายเรื่องของยาเสพติด ผู้ใช้กฎหมายไม่เข้มแข็ง 2 การค้ายาเสพติดกลายเป็นอาชีพของคนในพื้นที่ 3 ครอบครัวปกปิดไม่ยอมรับความจริง ไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา
ในขณะที่นายเถลิงศักดิ์ ยกศิริ ประธานในที่ประชุม และนายสนั่น สนธิเมือง ได้กล่าวว่า จะได้นำความคิดเห็น ความต้องการของพื้นที่ และของคณะผู้ติดตาม เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น โดยเฉพาะในส่วนของบัณฑิตอาสา ซึ่งทำงานหนัก ค่าตอบแทนที่ไม่สอดคล้อง จะได้หาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ บัณฑิตอาสาต่อไป รวมทั้งขอให้ สำนักต่างๆ ของ ศอ.บต. หาก สำนักใดต้องการให้ คณะทำงานทั้ง 10 ชุด ติดตามประเมินผลของโครงการต่างๆ คณะทำงานก็พร้อมที่จะดำเนินการให้

นายปรีชา สถิตย์เรืองสักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com