สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีเตรียมพร้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่ศาลากลางจังหวัด (มีคลิป)

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีเตรียมพร้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่ศาลากลางจังหวัด

นาย เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานพร้อมจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้มีความพร้อมในการจัดการสาธารณภัย อย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานงานราชการใกล้เคียงศาลากลางจังหวัดสระบุรีให้มีความพร้อมป้องกันอัคคีภัยในสำนักงานของแต่ละหน่วยงานให้ร่วมคิด ร่วมวางแผน และระวังทรัพยากรที่มีอยู่ในสำนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดังนั้นจึงได้มีการประชุมวางแผนร่วมกันฝึกการป้องกันอัคคีภัยในสำนักงานศาลากลางฯมีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีและสำนักงานจังหวัดสระบุรีมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี

จะเริ่มสำรวจพื้นที่อาคารสำนักงานและดำเนินการจัดโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับจังหวัดสระบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีและเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล หน่วยงานกู้ชีพ อาสามูลนิธิฯต่างๆในพื้นที่สระบุรี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะได้ดำเนินการซ่อมแผนป้องกันเหตุเพลิงไหม้เพื่อเตรียมการป้องกันอัคคีภัยในศาลากลางจังหวัดสระบุรีเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระบบ แบบแผน

โดยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่สำคัญร่วมคิด ร่วมวางแผน และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความปลอดภัยที่สุด รวมทั้งให้เกิดเครือข่าย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานในส่วนราชการ มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม/องค์กรในการจัดการสาธารณภัยร่วมกันแบบอย่างยั่งยืน ประกอบกับเมื่อปลายปี พ.ศ.2559 จนถึงเดือนมกราคม 2560 ได้เกิดเหตุการณ์อัคคีภัยครั้งใหญ่ครอบคลุมหลายหน่วยงาน อาจจะเกิดขึ้นกับศาลากลางจังหวัดสระบุรีได้ ก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบความเป็นไปได้ในพื้นที่ ทั้งด้านชีวิต ทรัพย์สินและการประกอบอาชีพ

ดังนั้นเพื่อให้คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทบทวนจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานระหว่างกัน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยในอนาคตความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในการร่วมกันเตรียมความพร้อมรับมือกับอัคคีภัยและภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยตนเองก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

/ภาพข่าวโดย ดำรงค์ ชื่นจินดา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com