อุตรดิตถ์จัดทอดผ้าป่าขยะรีไซร์เคิลสมทบกองทุนผู้สูงอายุ เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก” หลังพบปัญหาการทิ้งและการกำจัดขยะในชุมชนและในครัวเรือนไม่ถูกวิธี

อุตรดิตถ์จัดทอดผ้าป่าขยะรีไซร์เคิลสมทบกองทุนผู้สูงอายุ เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก” หลังพบปัญหาการทิ้งและการกำจัดขยะในชุมชนและในครัวเรือนไม่ถูกวิธี

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายนิพนธ์ แก้วศรีทัศน์ นายก อบต.ข่อยสูง เป็นประธานทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ตามโครงการขยะสร้างค่า เพื่อสมทบกองทุนผู้สูงอายุตำบลข่อยสูง และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประกอบด้วย ทีวีเก่า ถังน้ำมันแกลลอน ขนาด5-6 ลิตร ขวดน้ำพลสติก กระป๋องเครื่องดื่มเบียร์และกระป๋องเครื่องดื่มน้ำอัดลม ลังกระดาษ เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่ใช้งานไม่ได้ รวมทั้งสิ้นกว่า 3 ตัน จาก 8 หมู่บ้าน

ที่ชาวบ้านทั้งตำบลข่อยสูงพร้อมใจกันคัดแยกขยะรีไซเคิล พร้อมส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ อบต.ข่อยสูง ขนใส่รถกระบะ รถอีแต๋นและรถกระเช้า จำนวนเกือบ 40 คัน วิ่งรอรับขยะรีไซเคิลในแต่ละหมู่บ้าน รวมถึงโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนบ้านข่อยสูง ที่คณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะรีซไเคิลในครั้งนี้

โดยมีตัวแทนผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุตำบลข่อยสูง ร่วมเต้นรำท่ามกลางแดดที่ร้อนจัด เพื่อเป็นการขอบคุณคณะผู้จัดทำผ้าป่าด้วยการเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ นำรายได้สมทบกองทุนชมรมผู้สูงอายุและการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ตามโครงการขยะสร้างค่า เพื่อสมทบทุนกองทุนผู้สูงอายุตำบลข่อยสูงและเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

สำหรับการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลครั้งนี้ สืบเนื่องจากพื้นที่ อบต.ข่อยสูง กำลังประสบปัญหาการทิ้งและการกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธีทั้งในครัวเรือนและในชุมชน อาทิ ขยะมีพิษ ขยะพลาสติกและขยะทั่วไป ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะการแก้ปัญหามลพิษจากขยะและสิ่งปฏิกูลให้ได้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องรีบหาทางแก้ไขปัญหาโดยด่วน ด้วยการบริหารจัดการขยะ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และก่อให้เกิดการสร้างรายได้จากขยะที่มีอยู่ ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกต่อคนในชุมชน

เพื่อลดขยะจากแหล่งกำเนิดในครัวเรือนและชุมชนเกิดการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรเอกชนและชุมชน เกิดการมีส่วนร่วมการคิดวางแผนและการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในพื้นที่ตำบลข่อยสูง ด้วยการเริ่มต้นคัดแยกขยะที่รีไซเคิลได้ แล้วแปรเปลี่ยนมาเป็นเงินเข้ากองบุญผ้าป่า สมทบทุนชมรมผู้สูงอายุและใช้ในกิจการของโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลข่อยสูง

ที่มีผู้สูงอายุอยู่รวมกันกว่า 40 คน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่น มีอายุยืน เรียนรู้ทักษะด้านอาชีพและนำไปประกอบอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ช่วยเหลือตนเอง การทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลจึงเป็นวิธีหนึ่งที่แสดงให้ประชาชนทั่วไป ได้เห็นถึงวิธีการนำขยะมาสร้างรายได้ หรือเห็นคุณค่าของขยะที่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยลงไปเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

สมภพ สินพิพัฒนฤดี /อุตรดิตถ์

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com