รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายสมพาส นิลพันธ์ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพื่อจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ(มีคลิป)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายสมพาส นิลพันธ์ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพื่อจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ

เวลา 9.30 น. วันนี้ 7 มิถุนายน 2560 นายสมพาส นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพื่อจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ ณ.ห้องประชุมพระนาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพื่อจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ ประมาณ 100 คน


การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพื่อจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ควาญช้าง เจ้าของช้าง เจ้าของปางช้าง ผู้แทนมูลนิธิ หรือภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วม ในการเสนอแนะ แนวทางเพื่อจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2550 ได้มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและทดสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มีบัญญัติเรื่องสิทธิการมีส่วนร่วมทางด้านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการของรัฐ


สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและประสานงานเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาของราษฎรกลุ่มคนเลี้ยงช้างที่ประสงค์จะให้มีการแก้ไขปัญหาของราษฎรคนเลี้ยงช้างและจัดทำแผนอนุรักษ์ช้างไทยให้มีความยั่งยืนเป็นรูปธรรมซึ่งศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนราษฎรกลุ่มเลี้ยงช้างจึงได้เสนอประเด็นปัญหาให้กับรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายนโยบาย พิจารณาและนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาของราษฎรกลุ่มคนเลี้ยงช้างในการจัดทำแผนการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงาน จัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ

โดยการดำเนินการอภิปรายเรื่องสภาพปัญหาแนวคิดในการดำเนินการและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านกฎหมายสังคมวัฒนธรรมเพื่อจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ มีการแบ่งกลุ่มย่อยจำนวน 2 กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมความคิดเห็นในการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดนโยบายกฎหมายทิศทางและกองทุนเพื่ออนุรักษ์ช้างไทย การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านสังคมวัฒนธรรมเกี่ยวกับชุมชนการส่งเสริมอาชีพพื้นฟูวัฒนธรรมองค์กรความรู้ด้านคชศาสตร์โดยเน้นให้ทุกภาค ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานดังกล่าวซึ่งได้มีการรวบรวมความคิดเห็นเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์ช้างให้มีความยั่งยืนตลอดไป

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com