การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่โรงแรม 42c อ.เมืองนครสวรรค์ พลเอก ดร.กิตติศักด์ รัฐประสริฐ เลขานุการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ นางสาวยุวดี ก๋งเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และในนามของผู้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษา โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเอกชน (ระยะที่ ๒)


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ทรงมีพระราชดำรัสแก่ พสกนิกร ชาวไทยเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญา ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงการรู้จักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจ

และกระทำ ในสิ่งที่ควรจะเป็น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆและการดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษาให้เกิดความเชื่อมโยงกับพื้นที่ซึ่งมีโรงเรียนเอกชนตั้งอยู่ โดยอาศัยระบบพื้นที่ผ่านโรงเรียนเอกชน นักเรียน และผู้ปกครองถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลึกแห่งประสบการณ์ที่สั่งสม และปฏิบัติจริง ทั้งในพื้นที่ และในระบบกิจกรรมภายในโรงเรียนจนเกิดเป็นรูปธรรมและนำออกไปเผยแพร่

 

กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ
นครสวรรค์

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com