พลังงานจังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และเข้าใจสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้“พลังงานเพื่อชีวิต Energy for life @ krabi”(มีคลิป)

พลังงานจังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และเข้าใจสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้“พลังงานเพื่อชีวิต Energy for life @ krabi”

 

วันนี้ ๑๒มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสุเทพ ตั้นเอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้และเข้าใจสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้“พลังงานเพื่อชีวิต Energy for life @ krabi” ณ. โรงเรียนเหนือคลองบำรุงราษฎร์ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยมีโดยมีนายภัทรพล พัธรตั้งมนตรี นายช่างเทคนิคปฏิบัติงานกล่าวรายงาน


นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า พลังงาน ถือเป็นสิ่งที่มีค่า และมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราทุกคน การใช้พลังงานมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกๆปี ในขณะที่พลังงานต่างๆมีอยู่อย่างจำกัด จึงทำให้พลังงานไม่สมดุลกับความต้องการของมนุษย์ การแก้ไขต้องเริ่มจากตัวมนุษย์เองและเยาวชนนับเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในอนาคต จึงควรมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน เป็นการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นการต่อยอดความคิด ความมุ่งมั่น ในการสร้างและพัฒนาเยาวชน คนรุ่นใหม่ ให้มีหัวใจอนุรักษ์พลังงาน จึงได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และเข้าใจสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้“พลังงานเพื่อชีวิต Energy for life@krabi”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ตลอดจนได้เรียนรู้และตระหนักว่าปัญหาเรื่องพลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัวและเกิดจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งมีการขยายผลต่อไปยังสมาชิกในครอบครัวและคนใกล้ชิด โดยจัดกิจกรรมนี้กับนักเรียนระดับมัธยมต้น ในโรงเรียนประจำอำเภอ ๘ อำเภอ มีอาสาสมัครพลังงานชุมชน(อส.พน.)จังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรประจำฐานประกอบด้วย ๕ ฐานเรียนรู้ คือ สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ การผลิตปิโตรเลียม การประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทนและภารกิจผลิตไฟฟ้าและการดูแลสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.

ข้อมูลภาพ/ข่าว/กระบี่
ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com