ชัยภูมิ จัดงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกมันสำปะหลัง เพื่อการส่งออก(มีคลิป)

ชัยภูมิ จัดงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกมันสำปะหลัง เพื่อการส่งออก

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.60 ที่บริเวณเทศบาลตำบลบ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดย มีนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลังเพื่อการส่งออก ตามโครงการพัฒนาการเกษตร และอาหารปลอดภัย นครชัยบุรินทร์


โดยนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่ามันสำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งจังหวัด กว่า 7 แสน 3 หมื่น 5 พัน 523ไร่ มีเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 3 หมื่น 7 พัน 546 ครัวเรือนมันสำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิรองจากข้าว มีการปลูกมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีผลผลิตมันสำปะหลังมากถึง 2 ล้าน 7 แสน 2 พัน 631 ตันต่อปี สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้เป็นอย่างดี

ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังเพื่อการส่งออก มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการใน 12 อำเภอ จำนวน 1 พันราย ซึ่งเกษตรกรจะได้เรียนรู้ในเรื่องพันธ์ มันสำปะหลัง การเตรียมดิน การปลูกมันสำปะหลังโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกล การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปมันสำปะหลัง และทราบถึงโรคแมลงมันสำปะหลังและการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดย ใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ เป็นจำนวน 1 วันเพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ในการทำเกษตรแบบยั่งยืนต่อไปโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุนในภาคของการเกษตรต่อไป///

///วิรัตน์ ดวงแก้ว-ชาตรี ทวีนาท รายงาน///

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com