ยะลา เบตง แม่ทัพภาค 4 เปิดหมู่บ้านไก่ หมู่บ้านปลา (มีคลิป)

พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะเดินทางมาเปิดหมู่บ้านไก่ หมู่บ้านปลา ที่ บ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

เมื่อวันที่ 15มิ.ย.60 เวลา 15:00 พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านไก่ และหมู่บ้านปลา ตามแผนงานการขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล ณ บ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา โดยมี พลตรี สมพล ปานกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ
พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลได้กำหนดโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยัน ในการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ

โดยกระตุ้นให้เกิดการลงทุน ซึ่งเมืองเบตง จังหวัดยะลา เป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบ มีการพัฒนาพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นการปรับทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไก่พื้นเมืองเบตง และปลากือเลาะ ซึ่งหาได้เฉพาะในพื้นที่นี้ ให้เป็นธงหลักในการผลักดันส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ และขยายผลให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้นำไปเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ในครัวเรือน รวมกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เพื่มศักยภาพทั้งในการเพาะเลี้ยง การแปรรูป และการจำหน่าย เพื่อผลลัพธ์สุดท้าย คือคุณภาพขีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาคนเองได้อย่างยั่งยืน มีอาชีพ มีความอยู่ดีกินดี รวมทั้งคงไว้ให้เป็นลักษณ์ของเมืองเบตง

ซึ่งในส่วนของอำเภอเบตงนั้น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้นำเอาโครงการเร่งด่วน 5 โครงการ และโครงการตามนโยบาย 9 โครงการ มาประยุกต์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้น อันจะไปสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยีน เฉพาะการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวนั้น ได้ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม ผลิตสินค้าขึ้น ชื่อของเมืองเบตง ทั้งปลาพลวงชมพู และไก่เบตง และยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองเบตง


ข่าว /นางสาว กชพรรณ เรืองพิกุล /โทร 0622410398

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com