แม่ทัพภาคที่ 3 ห่วงใยพี่น้องชาวลำปาง มอบหมายให้ มทบ.32 ตรวจความพร้อมของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ในจังหวัดลำปางแบบบูรณาการ เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ฯ

แม่ทัพภาคที่ 3 ห่วงใยพี่น้องชาวลำปาง มอบหมายให้ มทบ.32 ตรวจความพร้อมของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ในจังหวัดลำปางแบบบูรณาการ เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ฯ

 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น.ที่ผ่านมา ที่สนามพิทธยุทธยรรยง ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32 พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เดินทางมาตรวจความพร้อมหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย พล.ต.ต. นิยมด้วงสี ผบก. ภ.จว. ลำปาง ,นายทหารชั้นผู้ใหญ่, หัวหน้าหน่วยงานราชการ,กอ.รมน.ลำปาง, นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง,ผู้บังคับหน่วย,น.ส.ณปภัช ปัญญาศิริกุล รักษาการณ์ ปภ.จังหวัดลำปาง,นายสมศักดิ์ ตะนะเกต นายก อบต.ทุ่งฝาย ร่วมในพิธีฯ โดยมีพันโท ทินกร วงศ์ศรี รองผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.32 กล่าวรายงาน

ตามนโยบายของรัฐบาล กองทัพบก แม่ทัพภาคที่ 3 ขณะนี้ประเทศไทยกำลังย่างเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ทำให้พื้นที่ในภาคเหนือได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของมรสุมต่างๆ จากเหตุการณ์ภัยพิบัติในปีที่ผ่านมา ได้เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ. 32 จึงได้กำหนดให้มีการตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ. 32 ขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดลำปางหลายหน่วยงานได้แก่ จังหวัดลำปาง , กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มทบ. 32, ร.17 พัน 2,ฝรพ.3 ประตูผา,ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ,สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง,สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง, สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง, โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี, ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ .32 , เทศบาลเมืองเขลางค์นคร,เทศบาลนครลำปาง,อบต.พิชัย, อบต.ทุ่งฝาย,แขวงทางหลวงลำปางที่ 1,แขวงทางหลวงชนบทลำปาง,ชุดกู้ชีพโรงพยาบาลลำปาง,เทศบาลบ่อแฮ้ว,เทศบาลตำบลต้นธงชัย,เทศบาลเมืองพิชัย,สมาคมกู้ภัยลำปาง ,กู้ภัยอัมรินทร์ลำปาง,กู้ภัยสว่างนครลำปางธรรมสถาน

สำหรับการตรวจความพร้อมบรรเทาสารธารณภัยในพื้นที่จังหวัดลำปางในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมกำลังพล เจ้าหน้าที่ ยานพาหนะและเครื่องมือที่หน่วยมีอยู่ ให้เกิดความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติจากภัยพิบัติ อุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก วาตภัย ดินโคลนถล่ม ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในช่วงฤดูฝน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการร่วมปฏิบัติภารกิจการบรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆให้ได้รับความปลอดภัยและสามารถดำรงชีพอยู่ได้ พร้อมสั่งหน่วยบรรเทาสารธารณภัยทุกหน่วยให้เตรียมพร้อมตลอดเวลา หากมีเหตุเกิดขึ้นสามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือชาวบ้านได้ทันที

 

พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 กล่าวว่า
“ผมต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชน จากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทุกหน่วยในวันนี้
การตรวจเตรียมความพร้อมนั้นเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยเหนือ ที่ต้องการให้ส่วนราชการทุกหน่วยได้เตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วยแต่เนิ่นๆพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ดังนั้นขอฝากเจ้าหน้าที่ทุกนายได้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ ประการแรกการดำรงความเป็นหน่วยซึ่งข้อดีของการดำรงความเป็นหน่วยคือกำลังพลในหน่วยในระดับต่างๆจะได้รับทราบและรับรู้ในภารกิจการปฏิบัติของหน่วยได้อย่างถูกต้อง ไม่สับสนและมีการปฏิบัติในลักษณะเป็นทีมซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่จะเกิดขึ้น ประการที่สอง เรื่องของการรู้หน้าที่ในตำแหน่งที่ตนเองได้รับมอบหมายและทำให้ดีที่สุด

ประการที่สามให้ตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองด้วย อย่าให้เป็นผู้ประสบภัยเสียเอง โดยให้ความช่วยเหลือเต็มขีดความสามารถแต่ตนเองต้องปลอดภัย ประการที่สี่ ต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมที่จะออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อได้รับคำสั่ง ช่วงวันหยุดราชการต้องมีแผนการติดตามตัว ชุดแรกที่จะเข้าพื้นที่คือกำลังหนึ่งชุดปฏิบัติการ ทำหน้าที่ช่วยเหลือขั้นต้น สำรวจความเสียหายโดยติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ ประการสุดท้าย ทุกนายเมื่ออยู่หน่วยงานเดียวกันมีภารกิจร่วมกัน ต้องร่วมคิดเรียนรู้งานด้วยกัน ช่วยกันดำรงภาพลักษณ์ส่วนราชการทุกหน่วยให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง ท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ เดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานให้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกนาย จงมีความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่เข้มแข็ง ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานต่อไป

ภาวินันท์ บุตรหล้า /ลำปาง/รายงาน