กองทัพภาคที่ 3 รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน หวังคนไทยทุกคนมีจิตสำนึกรักในความเป็นไทย ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

กองทัพภาคที่ 3 รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน หวังคนไทยทุกคนมีจิตสำนึกรักในความเป็นไทย ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง โดย กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 1 (มทบ.32) พื้นที่ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดย พันเอก สมศักดิ์ เตชะสืบ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง (ท) ร่วมกับชุดวิทยากร รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน กองทัพภาคที่ 3 ชุดที่ 2 นำโดย พันโท สุทัศน์ รัตนประชารมย์ หัวหน้าชุดวิทยากรและ ร้อยโทหญิง นันทา หอมแก่นจันทร์ หัวหน้าชุดวิทยากร บรรยายให้ความรู้ โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ให้กับ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,ส.อบต.,อสม,คณะกรรมการหมู่บ้าน และข้าราชการ อบต.พิชัย ณ ห้องประชุม อบต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยมีนายมานิตย์ อุ่นเครือ นายก อบต.พิชัย และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 110 คน

สำหรับการจัดโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินในครั้งนี้เพื่อให้คนไทยทุกคนมีจิตสำนึกรักในความเป็นคนไทย มีความเข้าใจในความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถานบันพระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อปวงชนชาวไทย มีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมช่วยกันปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป อีกทั้งรู้รักสามัคคีของคนในชาติไทยและรับรู้ถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนทั่วทุกพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินและสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้ยึดถือเป็นแบบอย่างเดียวกัน ให้ดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประเทศไทย โดยยึดหลัก ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง มีความรัก ความสามัคคี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงห่วงใยประชาชนบนผืนแผ่นดินไทยให้ดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นปกติสุขและประเทศชาติดำรงอยู่ได้ตราบนานเท่านาน


ต่อจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ชุดวิทยากรฯ กองทัพภาคที่ 3 ชุดที่ 2และ ชป.มวลชน มทบ.32 พื้นที่ อ.เมืองลำปาง ได้นำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส จำนวน 1 ราย คือ นายมาฆะ ธรรมขันธ์ อายุ 16 ปี อยู่บ้านเลขที่ 540 บ้านไร่แผ่นดินทอง ม.7 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ยากไร้

ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน