ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ 23 ต.ค.60 นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำบรรดาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช โดยจัดพิธีขึ้น ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อร่วมสดุดี และรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อให้บังเกิดความเจริญ ร่มเย็น เป็นสุขแก่บรรดาอาณาประชาราษฎร์ เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงครองราชย์ และบังเกิดประโยชน์เป็นคุณปการแก่พสกนิกรชาวไทยตราบถึงกาลปัจจุบัน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายราชสดุดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ชาติอย่างใหญ่หลวง ตลอดรัชสมัยของพระองค์ พระองค์ทรงคำนึงถึงทุกข์สุขของราษฎร และประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์สุขส่วนพระองค์ ทรงรับพระราชภาระอันหนักยิ่ง ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร

นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น โดยพระองค์ได้เสด็จประพาสต้นเยี่ยมเยียนเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงพสกนิกร ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงพยาบาล โรงเรียนทั่วราชอาณาจักร ทรงริเริ่มให้มีประปา ไฟฟ้า รถไฟ การไปรษณีย์ โทรศัพท์ และทรงมีพระราชประสงค์ที่จะขจัดความไม่ยุติธรรมในสังคมให้หมดสิ้นไป โดยทรงประกาศเลิกทาส เพื่อให้อิสรภาพ เสรีภาพ และให้ประชาชนชาวไทยดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ซึ่งพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ได้แก่ การเลิกทาส เป็นพระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่ง นอกจากนี้ยังมีพระราชกรณียกิจด้านการปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่พสกนิกรทั้งปวง จึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดีด้วยการถวายพระนามว่า “พระปิยมหาราช” หรือพระพุทธเจ้าหลวง

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส