พ่อเมืองแปดริ้ว ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะและให้กำลังใจชาวบ้านสร้างฝายมีชีวิต สร้างสมดุลธรรมชาติ บรรเทาความเดือดร้อนช่วงหน้าแล้ง ตามรอยศาสตร์พระราชา

พ่อเมืองแปดริ้ว ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะและให้กำลังใจชาวบ้านสร้างฝายมีชีวิต สร้างสมดุลธรรมชาติ บรรเทาความเดือดร้อนช่วงหน้าแล้ง ตามรอยศาสตร์พระราชา

 

วันนี้ (17 ธ.ค.60) นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจชาวบ้านบ้านห้วยหิน อำเภอสนามชัยเขต /บ้านหนองอีโถน หมู่ 12 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม และบ้านคลองเตย หมู่ที่ 21 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต ซึ่งเป็นการรวมตัวของชาวบ้านด้วยความสมัครใจร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง สร้างสมดุลทางธรรมชาติ ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า วันนี้นอกจากจะลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตแล้ว ได้มาสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องประโยชน์ของการสร้างฝายมีชีวิตด้วย ซึ่งการสร้างฝายมีชีวิตนี้มีประโยชน์มากมายมหาศาล ในช่วงหน้าน้ำหลาก ฝายมีชีวิตจะช่วยในการชะลอน้ำและกักเก็บน้ำ ไม่ให้น้ำไปท่วมที่รุนแรง ในช่วงหน้าแล้ง ฝายมีชีวิตจะช่วยทดน้ำระบายน้ำ จากที่กักเก็บไว้ไปเพื่อการบริโภค อุปโภค และยังช่วยรักษาความชุมชื้นให้ระบบนิเวศน์ โดยการซึมลงใต้ดินของน้ำได้ลึกลง และแผ่กว้างตามผิวดินได้ไกลมาก นอกจากนี้ฝายมีชีวิตไม่ตัดวงจรทางระบบนิเวศน์ของทั้งสัตว์ และพืช

โดยปลาสามารถขึ้นลงวางไข่ได้ตามธรรมชาติ ตะกอนทรายสามารถไหลข้ามผ่านไปได้ทางบันไดหลัง เพื่อให้ด้านหลังฝายมีระบบนิเวศน์ชายหาดเหมือนเดิม ฝายมีชีวิตสามารถสร้างระบบนิเวศน์เดิมให้กลับมา ทั้งพืชพันธุ์ใหม่ ตลอดสัตว์น้ำที่หายไปให้กลับมามีเช่นเดิม ทั้งชนิดและปริมาณ อีกทั้งสามารถสร้างความรัก ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืน จากการร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้างและบำรุงรักษาและที่สำคัญฝายมีชีวิตสร้างคุณภาพชีวิตของคนให้กลับมาดีเช่นเดิม ตอบโจทย์เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง และแบบพอเพียง จะเห็นได้ว่าฝายมีชีวิตได้ทำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้น และยังมีปริมาณที่เพียงพอหล่อเลี้ยงผืนดินนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม


ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต่ออีกด้วยว่า ฝายมีชีวิตเกิดจากการรวมพลังของชาวบ้าน เพื่อสืบสานและตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งในปี 2561 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีแผนการดำเนินการสร้างฝ่ายมีชีวิตในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราตามศาสตร์พระราชา ได้แก่ อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต อำเภอแปลงยาว และอำเภอพนมสารคาม โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนหน่วยงานราชการ ที่ผ่านอบรม ครูฝายมีชีวิต “ตามหลักสูตรสร้างเครือข่ายปราชญ์เกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” แล้ว จำนวน 50 คน จะเป็นครูฝาย และเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้แนะนำต่อยอดวิธีการสร้างฝายแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ แล้วลงมือดำเนินการสร้างฝายมีชีวิตโดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด