ประกันสังคม บูรณาการร่วมกระทรวงแรงงาน จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

ประกันสังคม ร่วมกับกระทรวงแรงงาน จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ภายในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

เลขาธิการประกันสังคม แจงเพื่ออำนวยความสะดวก รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เผย กรุงเทพฯ นายจ้างสามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ IT SQUARE หลักสี่พลาซ่า, ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เพชรเกษม 67 เริ่มแล้ววันนี้ – 30 มี.ค. 61 ทุกวันในวันและเวลาราชการเวลา (08.00 – 16.30 น.)
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติ และผ่อนผันให้แรงงานสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่อยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีแผนการปฏิบัติงานทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ครอบคลุมการดำเนินงานในทุกมิติ พร้อมเน้นการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว ให้มีเอกภาพเป็นฐานเดียวกัน โดยได้มีการเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ในทุกจังหวัด

ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไปถึง 30 มีนาคม 2561 ว่า การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายกระทรวงแรงงานดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ภายในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้นายจ้างลงทะเบียนและการออกใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าว 3 สัญชาติ คือลาว กัมพูชา เมียนมา โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 12 แห่ง จัดเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนประจำ ณ ศูนย์รับแจ้งฯ IT SQUARE หลักสี่พลาซ่า และที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เพชรเกษม 67 นอกจากนี้ยังมีศูนย์เฉพาะกิจรับแจ้งการขึ้นทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานกระทรวงแรงงานครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ ลาว กัมพูชา เมียนมา ขึ้นทะเบียนแรงงาน ต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย


นายสุรเดช กล่าวต่อไปว่า สำหรับนายจ้างที่มีการจ้างงานลูกจ้างแรงงานต่างด้าว และดำเนินกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ.2537 ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าว นายจ้างจะต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการจ้างงาน โดยนำเอกสารหลักฐานของนายจ้างมาขึ้นทะเบียนซึ่งประกอบด้วย บัตรประชาชนของนายจ้าง หนังสือมอบอำนาจ แผนที่ตั้งและภาพถ่ายของ สถานประกอบการ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้นายจ้างนำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง ในส่วนของลูกจ้างต่างด้าวให้นำสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work permit)
นายสุรเดช กล่าวในตอนท้ายว่า กระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคมมีเจตนารมณ์ที่ดี ที่จะให้แรงงานต่างด้าว ได้เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงขอความร่วมมือนายจ้างที่มีแรงงาน ต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ ได้แก่ ลาว กัมพูชา เมียนมา ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ยังได้รับความดูแลจากกองทุนประกันคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างเท่าเทียมกัน สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาจัดระบบการบริหารแรงงานต่างด้าวตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการประเทศด้านแรงงานอย่างยั่งยืนต่อไป

———————————————–