ประกันสังคม เร่งคืนสภาพผู้ประกันตน ม.39 เผยมีสิทธิแล้วกว่า 7 แสนคน

ประกันสังคม เผยผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ ส่าสุดมีสิทธิคืนสภาพแล้ว 758,237 คน เลขาธิการ สปส.เผย ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. … หลังผ่าน สนช.เตรียมจ่อเสนอ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วขณะนี้

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินงานเร่งให้ความช่วยเหลือกรณีผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน ได้กลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมอีกครั้ง โดยมีการเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. … ตามนโยบายกระทรวงแรงงาน โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ ให้ได้รับความคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิม ล่าสุดที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติเห็นชอบผ่านร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว

และขณะนี้เตรียมเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป อย่างไรก็ตามตัวเลข ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ประกันตนที่มีสิทธิคืนสภาพการเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ทั่วประเทศ มีอยู่จำนวน 758,237 คน โดยแยกเป็นผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพเนื่องจากขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน จำนวน 657,244 คน และผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพเนื่องจากส่งไม่ครบภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ 9 เดือน จำนวน 100,993 คน อย่างไรก็ดีหากพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. … มีผลบังคับใช้ ผู้ประกันตนกลุ่มดังล่าวจะได้รับความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมเช่นเดิมต่อไป


เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่อยู่ใน ความคุ้มครองดูแลของสำนักงานประกันสังคมมีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 1,381,055 คน ขอย้ำให้ผู้ประกันตนปกป้องสิทธิของตนเอง โดยให้ความสำคัญในการตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบด้วยตนเองกับสำนักงานประกันสังคมอย่างสม่ำเสมอ และควรนำส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ 9 เดือน จะสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

——————————————-