อดีต สส กระบี่. พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล ชี้โรงไฟฟ้าถ่านหิน ส่งผลดีให้กับชุมชน สร้างงานสร้างรายได้และปลอดมลพิษ งาน กฟผ. เสวนาสื่อมวลชน

อดีต สส กระบี่. พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล ชี้โรงไฟฟ้าถ่านหิน ส่งผลดีให้กับชุมชน สร้างงานสร้างรายได้และปลอดมลพิษ งาน กฟผ. เสวนาสื่อมวลชน
กฟผ. เสวนาสื่อมวลชน จ.กระบี่ หัวข้อ “ เพื่อให้ข้อมูลความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด จ.กระบี่ ภายหลังนายกรัฐมนตรีและ กพช. อนุมัติให้ กฟผ. เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ การจัดทำ EIA และEHIA ใหม่ ให้ข้อมูล
สิทธิของชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชน ตลอดจนเพื่อให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงไฟฟ้ากับ กฟผ.

วันนี้ (1 มีนาคม 2560) ฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดเสวนาสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ หัวข้อ “กระบวนการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชน กรณีโรงไฟฟ้ากระบี่” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายนฤมิต คินิมาน ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอนุกรรมการไตรภาคีด้านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รศ.ภิญโญ มีชำนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล ผู้แทนด้านธุรกิจและด้านการเมือง นายกิจจา ทองทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ผู้แทนชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ และดำเนินการเสวนาโดยนางสาวหัสนะ ใบลาภ สื่อมวลชน จ.กระบี่ ณ ห้องธารา มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่ โดยมีสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเสวนาจำนวนกว่า 100 คน
นายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ. กล่าวว่า การเสวนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจภารกิจของ กฟผ. สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยและในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด ขนาดกำลังผลิต 800 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยใช้ถ่านหินคุณภาพดีประเภทซับบิทูมินัสเป็นเชื้อเพลิง ตลอดจนให้ข้อมูล ความคืบหน้าโครงการ และการดำเนินโครงการฯ ภายหลังจากที่ นายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) อนุมัติให้ กฟผ. เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ ต่อไปตามกฎหมาย โดย กฟผ. จะจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment:EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment : EHIA) ใหม่ โดยให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มากที่สุด ไม่ให้กระทบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นใจในการดำเนินงานของ กฟผ. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสื่อมวลชน เพื่อนำมาพัฒนาการทำงานตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับสื่อมวลชนต่อไป โดย กฟผ. ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในหลายด้าน ตลอดจนวิทยากรซึ่งเป็นคน จ.กระบี่ และอยู่ในชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ มาร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชน ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้จะตอบข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด จ.กระบี่

นายศานิตฯ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ. กล่าวต่อไปว่า ขอขอบคุณสื่อมวลชน ผู้เกี่ยวข้องและวิทยากรทุกท่านที่มาร่วมเสวนาในครั้งนี้ ภารกิจสำคัญของ กฟผ. คือ การหาแหล่งพลังงานและผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยทุกคน ตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมา กฟผ. กระบี่ได้อยู่ร่วมกับชาวกระบี่อย่างมีความสุขมีความเข้าใจกัน และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระหว่างกันตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กฟผ. จะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด จ.กระบี่ ในอนาคต กฟผ. ขอยืนยันอีกครั้งว่าจะดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุดตลอดไป เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน

นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล ได้กล่าวว่า การโรงไฟฟ้าถ่านหิน ส่งผลดีให้กับชุมชน ตลอดระยะเวลา 30 ปี ไม่พบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ในการลงทุน 1 แสนล้านบาท สามารถสร้างรายได้ สร้างงานให้กับชุมชนกระบี่ ซึ้งโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะสร้างใหม่นั่น มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดมลพิษ โดยอนาคตจะสร้างความเจริญให้กับจังหวัดกระบี่ โดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน


ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน