จังหวัดสระบุรีเปิดเวทีฟังความคิดเห็นเวทีแรก (มีคลิป)

จังหวัดสระบุรีเปิดเวทีฟังความคิดเห็นเวทีแรก มีตัวแทนพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองท้องถิ่น กลุ่มสนับสนุนพรรคการเมือง ทุนการเมือง กลุ่มแกนนำทางมวลชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 20 คน ร่วมแสดงความคิดเห็น
วันนี้ ( 10 มี.ค. 60 ) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิววารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี โดยมีพลตรีรังสรรค์ ยิ้มสู้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พลตำรวจตรีชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการฯที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมเวทีรับฟัง


ซึ่งในวันนี้เป็นการเปิดเวทีเป็นเวทีแรก โดยเป็นกลุ่มการเมืองท้องถิ่น กลุ่มสนับสนุนพรรคการเมือง ทุนการเมือง กลุ่มแกนนำทางมวลชน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 20 คน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้แทนแต่ละกลุ่ม ได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการสร้างความสามัคคีปรองดองได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชน เข้าไปทำข่าวในช่วงที่มีการประชุมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน นำโทรโทรศัพท์มือถือบันทึกภาพหรือเสียง จะมีเพียงเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกรายงานเพื่อนำเสนอรัฐบาลเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อไม่ต้องการให้มีการขยายความหรือประเด็นใดๆ ที่อาจสร้างความเข้าใจผิด


สำหรับประเด็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นมี 10 ประเด็น และประเด็นเพิ่มเติมอีก 1 ประเด็นประกอบด้วย 1. ด้านการเมือง 2. ด้านความเหลื่อมล้ำ 3. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 4. ด้านสังคม ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุข 5. ด้านการสื่อสารมวลชน 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 7. ด้านการต่างประเทศ 8. ด้านการ ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน 9. ด้านการปฏิรูป และ 10. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นคำถามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพิ่มเติม ว่า “ท่านยังมีความคิดเห็นหรือมุมมองที่สำคัญว่ามีปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาเพื่อส่วนรวมอย่างไรเพื่อให้กระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดองบรรลุผล”


สำหรับการประชุมเปิดเวทีฟังความคิดครั้งต่อไป จะเป็น กลุ่มวิชาการนักศึกษา สื่อมวลชน กุ่มองค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง ในวันที่ 13 มีนาคม 2560
กลุ่มข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ หอการค้าจังหวัดสระบุรี กลุ่มองค์กรที่ทำงานร่วมกับส่วนราชการ ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และกลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำจิตวิญญาณ ชาวบ้านทั่วไป กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง กลุ่มท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการของรัฐ กลุ่มสาขาอาชีพ ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ภาคละ 10 คน
ซึ่งผลจากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดทางจังหวัดสระบุรีจะเร่งสรุป และรวบรวมนำเสนอให้กับคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองเพื่อรับทราบต่อไป/

ภาพข่าว ดำรงค์ ชื่นจินดา