หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ๓๒ ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอยี่ง้อ และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมทำความสะอาดเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ๓๒ ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอยี่ง้อ และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมทำความสะอาดเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม….เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 32 ร่วมกับ ฝ่ายความมั่นคงอำเภอยี่งอ สถานีตำรวจภูธรยี่งอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ กำลังภาคประชาชน ร่วมกัน ทำความสะอาด ตัดหญ้า สองข้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม และทำถนนให้ปลอดภัย ในเขตพื้นที่อำเภอยี่งอ ก่อนจะดำเนินกิจกรรมมีการแบ่งมอบหน้าที่กัน ณ สนามหน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธาน จากนั้นแต่ละท้องที่ไปทำกิจกรรมในพื้นที่ตนเองมีผู้มาร่วมกิจกรรมในการแบ่งมอบพื้นที่ ประมาณ ๑๑๐ คน และร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและตัดหญ้า ประมาณ ๖๐๐ คน ผลการปฏิติ ผู้ท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และกำลังภาคประชาชนมีความตั้งใจจริงมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่ผ่านมา

ข้อมูลภาพ/ข่าว ฉก.นย.ทร.๓๒. จ.อ.ทศพร ก้อนแก้ว ทีมข่าวรายงาน