สมาคมนักประชาสัมพันธ์ มอบรางวัลสุริยศศิธร

สมาคมนักประชาสัมพันธ์ มอบรางวัลสุริยศศิธร
สมาคนนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลปฏิทินดีเด่น หรือ สุริยศศิธร ครั้งที่ 37 ซึ่งปีนี้มี 36 หน่วยงานที่ได้รับรางวัล
ปฏิทินสวยงามหลายรูปแบบที่เห็นอยู่นี้ เป็นปฏิทินที่ได้รับรางวัล ปฏิทินดีเด่น หรือ สุริยศศิธร ซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นปีที่ 37 หลังจากมีแนวคิดแลกเปลี่ยนปฏิทินระหว่างสมาชิก ซึ่งล้วนแล้วเป็นปฏิทินที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กร หรือ หน่วยงานในสังกัด


– โดยคณะกรรมการ อาศัยเกณฑ์ตัด สินจากจากแนวคิดการสื่อความหมายของปฏิทิน ความสวยงามของศิลปวัฒนธรรม และองค์รวมของปฏิทิน ที่แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1 ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 2ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรม 3 ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในสังคม และ 4ประเภททั่วไป สำหรับปฏิทินที่ส่งเข้าประกวด แบ่งเป็นแบบแขวน แบบตั้งโต๊ะ และแบบสมุดบันทึก


-ทุกชิ้นงานต้องออกแบบแนวคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างชัดเจน นำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ให้เป็น อาทิ สื่อความหมายให้ผู้ใช้นำไปใช้ประโยชน์ด้านใด ดูปฏิทินเพื่ออะไร ขณะที่ศิลปวัฒนธรรม ความสวยงาม ต้องสื่อชัดเจนว่าเป็นศิลปะแบบไทยๆ อีกทั้งต้องแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ยกมาตรฐานของประเทศไปสู่ความเป็นสากล ที่สำคัญ ต้องแสดงออกถีงความรักในสถาบันพระมากษัตริย์ รัก สิ่งแวดล้อม ปีนี้ ปฏิทินที่ได้ร้บรางวัลทั้งสิ้น 36 รางวัล มีการนำความรู้และนวตกรรมเทคโนโลยีใหม่มาใช้เป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน จึงมีคุณค่าต่อสังคมไทยทั้งในการใช้ประโยชน์ การสื่อความหมายและให้ความรู้กับผู้ใช้ รวมไปถึงนำประเทศไปสู่ความเป็นสากล


เบญจมาศ อักษรนิตย์ รายงาน