รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการสัมมนาขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับประเทศ ที่จังหวัดกระบี่ (มีคลิป)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการสัมมนาขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับประเทศ ที่จังหวัดกระบี่ พร้อมผลักดันเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร

วันนี้( 17 มี.ค. 60) นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เปิดการสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ณ ศพก. ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก โดยมีนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ได้เปิดป้ายศาลาเรียนรู้และเยี่ยมชมผลงานของ ศพก.จาก 8 อำเภอ ของจังหวัดกระบี่ ที่ได้มาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน


นายนำชัย กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเครือข่าย ศพก. ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและแก้ปัญหาการเกษตร ทั้งการผลิต การตลาด ให้ตรงตามความต้องการของชุมชน โดยมุ่งเน้นความร่วมมือและการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย ศพก. เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดการระดมทรัพยากร การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน โดยให้มีการจัดสัมมนาระดับประเทศหมุนเวียนกันไปตามภูมิภาค ซึ่งในวันนี้เป็นการจัดสัมมนาครั้งที่ 4 ณ ศพก.ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


สำหรับนโยบายในปี 2560 จะมีการดำเนินงานการขับเคลื่อนเครือข่าย ศพก. ให้เกิดเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงการทำงานทั้งด้านการผลิต การตลาด โดยจะให้ ศพก.เป็นศูนย์กลางการทำงานแบบบูรณาการ รวมถึงให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการทำการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรต่อไป


ภาพ/ข่าว/กระบี่
ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน