มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขานรับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขานรับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขานรับการขับเคลื่อนประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมเสนอทิศทางการปรับเปลี่ยนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในเรื่องการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง เพราะการเกษตรเท่านั้น ที่จะสามารถให้ประโยชน์ลงไปถึงพี่น้อง ประชาชนในระดับชุมชนได้ทั้งประเทศ กอปรกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ ทั้ง ได้มีการน้อมนำศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวปฏิบัติและบูรณาการร่วมกับศาสตร์ชุมชน และ ศาสตร์สากล เพื่อพัฒนาคน ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาของประเทศ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นับเป็นโอกาสดีย่างยิ่งสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตไปพัฒนาประเทศ ตลอดจน นักวิจัย นิสิต ประชาชน และเกษตรกร ที่ได้รับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Thailand 4.0 ด้าน เกษตร อาหาร และเทคโนโลยี ชีวภาพ โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 -12.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นับเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลในการบริหารประเทศ การขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 ทางด้าน เกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ต่อไป

จีระสุข ชินะโชติ รายงาน (เครดิตภาพ /ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ มก.)