นครสวรรค์ ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ทางถนน ประจำปี 2560 แบบปฏิบัติการจริง (Field Training Exercise : FTX

นครสวรรค์ ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ทางถนน ประจำปี 2560 แบบปฏิบัติการจริง (Field Training Exercise : FTX
นายธนาคม จงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์/ หัวหน้าส่วนราชการ/ มณฑลทหารบกที่ 31 /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ทางถนน ประจำปี 2560 แบบปฏิบัติการจริง (Field Training Exercise : FTX ณ บริเวณแยกเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ บ้านดอนดู่ ตำบลบางม่วง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ นครสวรรค์ – พิษณุโลก) อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะในการเข้าระงับเหตุ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานลดอุบัติเหตุทางถนนมีประสิทธิภาพสูงสุด


ในช่วงเทศกาลสำคัญของทุกปี จะมีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ ๒ – ๓ เท่า นำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างประเมินค่ามิได้ การแบ่งมอบภารกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการฝึกซ้อมแผนแบบปฏิบัติการจริง (ตามสถานการณอันจะช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง


ข้องให้เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าระงับเหตุ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกทั้งเป็นการซักซ้อมแนวทางการเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุในช่วงเทศกาล อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการทดสอบเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทำให้การปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในระบบและมาตรฐานความปลอดภัย อันจะช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง


กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ
นครสวรรค์