นครนายก ภาครัฐร่วมเอกชนช่วยเกษตรกรพัฒนาดินตามรอยพ่อหลวง (มีคลิป)

นครนายก  ภาครัฐร่วมเอกชนช่วยเกษตรกรพัฒนาดินตามรอยพ่อหลวง

ภาครัฐร่วมมือกับภาคเอกชน ให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการปรับปรุงดินพัฒนาการเติบโตของพืชอย่างยั่งยืนตามรอยพ่อหลวง
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พลตรีวินัฐ อินทรสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมคณะพบปะเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลพรหมณี โดยความร่วมมือของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนครนายก และมูลนิธิอุษรินทร์ ได้นำความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาดินที่เป็นกรด

โดยให้เกษตรกรนำดินในพื้นที่เพาะปลูกของตนเองมาตรวจวัดความเป็นกรด ในแต่ละพื้นที่ เพื่อหาทางให้การช่วยเหลือ การปรับปรุงดิน เพื่อให้การใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พืชมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และทำให้ได้ผลผลิตตามความต้องการ ตามหลักการทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ของจังหวัดนครนายก มีความเป็นกรดโดยทั่วไป ทำให้การทำการเกษตรไม่ได้ผล และไม่คุ้มค่าการลงทุน จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงดินให้มีความเหมาะสม เพื่อการเพาะปลูก เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

สมบัติ  เนินใหม่  ภาพ/ข่าว   จ.นครนายก