โรงเรียนเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ จัดโครงการนิทรรศการทางการศึกษาและวันแห่งความสำเร็จ ประจำปี 2560 (มีคลิป)

โรงเรียนเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ จัดโครงการนิทรรศการทางการศึกษาและวันแห่งความสำเร็จ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ได้จัดโครงการนิทรรศการทางการศึกษาและวันแห่งความสำเร็จ ประจำปี 2560  โดยมี นายพิริยะ ศรีสุขสมวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองท่อมใต้ เป็นประธานในพิธี คณะครู นักเรียน และผู้ปกคลองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก โดยเด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษารับประกาศนียบัตร ระดับชั้นปฐมวัยจำนวน 151 คน  และปฐมศึกษาจำนวน 112 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนและคณะครูได้แสดงผลงานทางวิชาการ ให้ประจักแก่ชุมชน และสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนและครูเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง

โดยบรรยากาศภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยปฐมวัย และระดับปฐมศึกษา การแสดงของนักเรียน จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ และการออกร้านจำหน่ายสินค้า
นายพิริยะ ศรีสุขสมวงศ์ กล่าวว่า  กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ดี ที่ช่วยพัฒนาผลงานทางวิชาการให้แก่โรงเรียน ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ของโรงเรียน และขอชื่นชมผลงานของนักเรียนในทุกๆด้าน รวมถึงคณะครูที่ช่วยกันจัดกิจกรรมขึ้นมา เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู
จากนั้น ได้เชิดชูเกียติบัตรให้กับ ด.ญ. อันดา บุตรเลี่ยม ชั้นปฐมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งได้รับรางวัล เหรียญเงิน โครงการแข่งขันคนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม  ใจหาญ  จ.กระบี่ รายงาน