ศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้(ส่วนแยกนราธิวาส) เดินทางให้บริการประชาชนที่วัดโบราณสถิตย์ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้(ส่วนแยกนราธิวาส) เดินทางให้บริการประชาชนที่วัดโบราณสถิตย์ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้(ส่วนแยกนราธิวาส) ภายใต้การนำของ พันเอกโชคชัย ขวัญพิชิต ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมใช้บริการเป็นจำนวนมาก


ศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้(ส่วนแยกนราธิวาส) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อเป็นการบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอบสนองความต้องการพื้นฐานด้านการแพทย์ของประชาชนในพื้นที่ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งเป็นงานที่สนับสนุนนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและพี่น้องประชาชนเกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีโดยมีกิจกรรมการให้บริการทันตกรรม ตรวจสุขภาพช่องปาก การให้บริการจักษุกรรม ตรวจสุขภาพด้านจักษุกรรมและแจกแว่นตาให้กับประชาชน


พันเอกโชคชัย ขวัญพิชิต ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมา โดยได้เล็งเห็นความสำคัญทางด้านสุขภาพของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดกิจกรรมการบริการแพทย์ทางด้านต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งการดำเนินการได้มีการบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆและสอดคล้องกับนโยบายที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กำหนดไว้ในการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับครัวเรือน ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาทางด้าน ทันตกรรมและสาธารณสุขอื่นๆอีกด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา