เมืองพัทยาจัดพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

เมืองพัทยาจัดพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก
เมื่อเวลา 09.30น. วัมที่ 31มีนาคม 60 ที่อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา โดยสำนักการศึกษา ได้จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2559โดยมีพลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และ มีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศาสนาศีลปะวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนผู้จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 พร้อมแขกผู้มีเกียรติ


พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยากล่าว การจัมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมืองพัทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักเรียนที่มีความพากเพียร พยายามศึกษาหาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะจนกระทั่งประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ซึ่งยังความปลาบปลื้มใจมาสู่พ่อ แม่ ผู้ปกครองและครูอาจารย์ทุกคน และเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน ให้เกิดความภาคภูมิใจจากผลสำเร็จในระดับหนึ่ง รวมถึงเพื่อให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญและเห็นคุณค่าของการศึกษา และส่งเสริมให้บุตรธิดาได้รับการศึกษาที่ดีในระดับต่อไป
ดังนั้น สำนักการศึกษา เมืองพัทยา จึงได้จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรในครั้งนี้ขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ภาคเช้า เป็นการมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนเมืองพัทยา 1 – 10 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุ้ลอิบาดะห์ จำนวนทั้งสิ้น 955 คน

ภาพข่าว สมชาย โคตล่ามแขก

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com/