จังหวัดนครราชสีมา เปิด งานอนุรักษ์มรดกไทย เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปิน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดงาน วันอนุรักษ์มรดกไทยทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา เปิด งานอนุรักษ์มรดกไทย เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปิน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
-นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานอนุรักษ์มรดกไทย เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปิน ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จ นครราชสีมา มีการแสดงเพลงโคราช การแสดง ชุดรำถวายพระพร การแสดงระบำโบราณคดี การแสดงละคร เรื่อง ?พระลอ

-เนื่องด้วยวันที่ 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์เอกอัคราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในพระราชจริยาวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ รัฐบาลจึงกำหนดให้ วันที่ 2 เมษายน ของทุกปีเป็น วันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทั่วประเทศ ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยต่อเนื่องตลอดมาทุกปี

-สำหรับปีนี้ทางจังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานสังกัด วธ. และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงานอนุรักษ์มรดกไทย เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปิน ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และเพื่อจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของศิลปินพื้นบ้าน และนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ การแสดงทางนาฏศิลป์ไทย การแสดงดนตรีไทย การแสดงเพลงโคราช การแสดงลิเก การแสดงหมอลำ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สมาคมเพลงโคราช สมาคมลิเกโคราช และชมรมหมอลำโคราช ฟ้อนอีสานหลานย่าโม เป็นต้น ขอชื่นชมที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรักษา อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย

เบญจมาศ อักษรนิตย์ รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com/