ประจวบฯจัดประชุมการกำหนดเงื่อนไขขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะพร้อมชี้แจงอัตราค่าโดยสารใหม่ตามกฎกระทรวงฉบับ พ.ศ. 2559 (มีคลิป)

ประจวบฯจัดประชุมการกำหนดเงื่อนไขขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะพร้อมชี้แจงอัตราค่าโดยสารใหม่ตามกฎกระทรวงฉบับ พ.ศ. 2559

เมื่อเวลา 13.30 น. พันตำรวจเอก อำพล อมรลักษณ์ปรีชา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบฯ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อกำหนดเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ ครั้งที่ 1/2560 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมหว้ากอ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดประจวบฯเพื่อกำหนดเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 8สิงหาคม 2547ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯพิจารณาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 พร้อมรับรองรายงานการประชุม


นอกจากนี้กระทรวงคมนาคม ยังได้ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ.2559 โดยให้ยกเลิกกฎกระทรวงในการกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ.2548 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 เนื่องจากอัตราค่าจ้างเดิมยังขาดความเหมาะสมและเป็นธรรมในบางกรณี จึงสมควรปรับปรุงอัตราค่าบริการใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมกับระยะทางที่ใช้รับจ้างและเป็นธรรมแก่ผู้โดยสารยิ่งขึ้นโดยปรับเป็นดังนี้


2 กิโลเมตรแรก กฎกระทรวงฉบับ พ.ศ.2548 ไม่เกิน 25 บาท กฎกระทรวงฉบับ พ.ศ. 2559 ไม่เกิน 25 บาท
2-5 กิโลเมตร กฎกระทรวงฉบับ พ.ศ.2548 ไม่เกินกิโลเมตรละ 5 บาท กฎกระทรวงฉบับ พ.ศ. 2559 ไม่เกินกิโลเมตรละ 5 บาท
5 กิโลเมตรขึ้นไป กฎกระทรวงฉบับ พ.ศ.2548 ตกลงราคา กฎกระทรวงฉบับ พ.ศ. 2559 (1)ระยะทาง 5-15 กิโลเมตรอัตราจ้างนับตั้งแต่กิโลเมตรแรกต้องไม่เกินกิโลเมตรละ 10 บาท(2)ระยะทางเกินกว่า15กิโลเมตรขึ้นไปให้เป็นไปตามที่ตกลงราคากันไว้ก่อนทำการรับจ้าง หากไม่ตกลงราคากันไว้ก่อนทำการรับจ้าง อัตราค่าจ้างตั้งแต่กิโลเมตรแรกจนสิ้นสุดการรับจ้างต้องไม่เกินกิโลเมตรละ 10 บาท


นิพล-ข่าว-ภาพ/4-4-60

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com/